อดีตการได้รับอาหารอย่างพอเพียงและครบหมวดหมู่ถือว่าครบถ้วนกระบวนการสุขลักษณะ ในการทำให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับโลกภัยไข้เจ็บต่างๆ

แต่ปัจจุบัน การผลิตอาหารให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรมนุษย์ จึงทำให้เกิดการศึกษาและประยุกต์การใช้เทคโนโลยี ในการผลิตอาหาร ทั้งยังมีการปรับปรุงพันธ์ทางธรรมชาติ ตั้งแต่ ปี 1960 จนถึงปี 2000 ได้เกิดการปฏิวัติเทคโนโลยีสารพันธุกรรมและยีนในการตัดต่อ ตัดแต่งแปลงพันธุกรรม

พืชดัดแปลงพันธุกรรม

เป็นกระบวนการสร้างหรือสังเคราะห์ GMOs ในการใช้ ลักษณะต่างๆในสิ่งมีชีวิตจะทำการถ่ายยีนเหล่านั้นเข้าสู่เป้าหมายต่อไป เช่น พืชจำพวกข้าวโพด มันฝรั่ง ถั่วเหลือง และมะเขือเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม Genetically Modified Food (GMF)

อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือแปรรูปจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม น้ำอัดลมที่มีส่วนผสมของน้ำตาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปข้าวโพด GMOs จากการศึกษาพบว่า อาหารแปรรูปไม่น้อยกว่า 3000 ชนิด เกี่ยวข้องกับ GMOs

ความกังวลต่อ ผลิตภัณฑ์ GMF

ข้อหนึ่ง คุณค่าทางโภชนาการทางอาหาร และ ความปลอดภัย

ข้อสอง มีโอกาสทำให้เกิดภูมิแพ้

ข้อสาม มีผลกระทบต่อภูมิคุ้มกัน

ข้อสี่ มีผลต่อยาปฏิชีวนะ

ข้อห้า ส่งผลกระทบ ต่อสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศน์ และ วิวัฒนาการในระยะยาว

By admin