เทคโนโลยีชีวภาพถือเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตร อาหารและยา ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ทำสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพคือการใช้ปฏิกิริยาหมักในยีสต์เพื่อทำเบียร์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ อีกตัวอย่างหนึ่งคือการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตโดยยีสต์เพื่อให้ขนมปังฟูน่ากิน เทคโนโลยีชีวภาพมักเกี่ยวข้องทางพันธุวิศวกรรมของศตวรรษที่ 21 การใช้งานนั้นมันขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์ต้องการจะใช้มันทำเพื่ออะไร

อาจเริ่มต้นด้วยการดัดแปลงพืชพื้นเมืองให้กลายเป็นพืชที่ผลิตสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ โดยผ่านการปรับปรุงให้ดีขึ้นผ่านการคิดเลือกสายพันธุ์และการผสมพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพทำให้การโคลนนิ่งเป็นไปได้ หลายคนคิดว่านี่เป็นเรื่องผิดศีลธรรมในขณะที่คนอื่นคิดว่ามันสามารถแก้ปัญหาหลายโรคได้ สามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เรามีมากมายในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการลดภาวะโลกร้อน

เทคโนโลยีชีวภาพมีการใช้งานในพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก 4 แห่ง ได้แก่ ด้านการแพทย์ การผลิตพืชผล การเกษตร การใช้พืชและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร (อุตสาหกรรม) เช่น พลาสติกชีวภาพ, น้ำมันพืช, เชื้อเพลิงชีวภาพ ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพของสิ่งมีชีวิตเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ตัวอย่างเช่นเบียร์และผลิตภัณฑ์นม) อีกตัวอย่างหนึ่งคือการใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในการทำ bioleaching หรือ เทคโนโลยีชีวภาพในการรีไซเคิลบำบัดขยะมูลฝอยทำความสะอาดพื้นที่ที่ปนเปื้อนจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรม (bioremediation) และที่ร้ายกว่านั้นมันยังนำไปใช้เพื่อผลิตอาวุธชีวภาพ นอกจากนี้ยังแบงแยกสาขาได้ย่อยตามนี้

ชีวสารสนเทศศาสตร์

เป็นสาขาสหวิทยาการที่เน้นปัญหาทางชีววิทยาโดยใช้เทคนิคการคำนวณ

เทคโนโลยีชีวภาพระดับสีฟ้า

เป็นคำที่ใช้อธิบายด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลและทางน้ำ แต่การใช้มันค่อนข้างหายากและไม่ค่อยพบเห็นโดยทั่วไป

เทคโนโลยีชีวภาพสีเขียว

          เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตทางการเกษตร ตัวอย่างคือการคัดเลือกและการเพาะปลูกพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการออกแบบพืชดัดแปรพันธุกรรมให้เจริญเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง

เทคโนโลยีชีวภาพสีแดง

          ถูกนำไปใช้กับกระบวนการทางการแพทย์ ตัวอย่างคือการออกแบบสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการผลิตยาปฏิชีวนะ และการรักษาด้วยวิธีทางพันธุกรรมทางวิศวกรรมผ่านการจัดการทางพันธุกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพสีขาว

          เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้กับกระบวนการอุตสาหกรรม ตัวอย่างคือการออกแบบของสิ่งมีชีวิตเพื่อผลิตสารเคมีที่มีประโยชน์ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสารเคมีที่มีคุณค่าหรือทำลายสารเคมีที่เป็นอันตราย / เป็นมลพิษ เทคโนโลยีชีวภาพสีขาวมีแนวโน้มที่โรงงานจะใช้ทรัพยากรน้อยกว่า กระบวนการแบบดั้งเดิมที่ใช้ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

By admin