Month: March 2018

10 คำถามคาใจเรื่อง GMO โดยนักเศรษฐศาสตร์

1. อะไรคือ GMO? GMO ย่อมาจาก Genetically Modified Organism คือ สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง DNA จากกระบวนการ Genetic Engineering Techniques โดยทำได้ทั้งสัตว์และพืช พืชสามารถทนต่อศัตรูพืชได้ดี ปศุสัตว์แข็งแรงทนต่อโรค ได้ผลผลิตแข็งแรง ในปริมาณมากกว่าเดิม ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ต้องใช้เคมีเกษตรต่างๆ 2. ผลผลิตจำนวนมากดีจริงหรือ? ในทางเศรษฐศาสตร์ สินค้าเกษตรเป็นสินค้ามีค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่ำ แปลว่า ต่อให้ราคาสูงขึ้น แต่ผู้ผลิตก็ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพราะสินค้าประเภทนี้ใช้ระยะเวลาผลิตยาวนาน…