Month: September 2018

เทคโนโลยี ชีวภาพจีโนมิกส์ (Genomics) คือ อะไร

Genomics เป็นสาขาสหวิทยาการที่มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างของวิวัฒนาการ การทำแผนที่ และการแก้ไขจีโนม จีโนมเป็นชุดของดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งยีนทั้งหมดของมันซึ่งอยู่ทางตรงกันข้ามกับพันธุกรรม ซึ่งจะเป็นการศึกษายีนแต่ละตัวและบทบาทในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของพวกมัน มีจุดมุ่งหมายในการกำหนดลักษณะและควบคุมปริมาณของยีน ที่เป็นผู้กำผลิตโปรตีนจากเอนไซม์และถ่ายทอดทาง โมเลกุล โปรตีนมีความสำคัญอย่างมากในสิ่งมีชีวิต มันเป็นพื้นฐานโครงสร้างของร่างกายเช่นอวัยวะ และ เนื้อเยื่อรวมทั้งควบคุมปฏิกิริยาทางเคมีและส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ ความก้าวหน้าทางจีโนมิกส์ได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติในการค้นคว้าวิจัยและชีววิทยาของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจระบบทางชีววิทยาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่นสมอง มันต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งศตวรรษสำหรับการค้นคว้าวิจัยจีโนมครั้งแรกสำเร็จ มันมีประวัติย้อนกลับไปในยุควิทยาการเริ่มทันสมัยขึ้นในปี 1970 เป็นการค้นพบที่สำคัญภาคสนามโดยกลุ่มเล็กๆ ของนักวิทยาศาสตร์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จีโนมิกส์สมัยใหม่คงจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีเทคโนโลยีในยุคสมัยปี 1950 เช่นการสร้างไอโซโทป ในขณะที่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคำอธิบายโครงสร้างของเกลียวดีเอ็นเอที่ทำโดย เจมส์ ดี วัตสัน และ…