Month: November 2018

จุลินทรีย์ชีวภาพดัดแปลงพันธุกรรม (GMM) คือ อะไร

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการวิจัยดีเอ็นเอสมัยใหม่ ทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการสำรวจกระบวนการเผาผลาญของจุลินทรีย์ด้วยวิธีการใหม่ๆ ปัจจุบันจุลินทรีย์ที่ดัดแปลงพันธุกรรม (GMMs) ได้ถูกนำมาใช้ให้ประโยชน์แก่สุขภาพของมนุษย์ การเกษตร การบำบัดด้วยกระบวรการทางชีวภาพ รวมถึงอุตสหกรรมการผลิตเช่น อาหาร กระดาษ สิ่งทอ เปิดโอกาสให้วิศวกรรมทางพันธุกรรมมีตัวเลือกที่มากขึ้น เพิ่มความหลากหลายของโมเลกุลและปรับปรุงการเลือกใช้สารเคมีได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้วิศวกรรมพันธุกรรมยังมีประโยชน์ในการเศรษฐกิจช่วยลดวัตถุดิบในการผลิต ลดต้นทุนของสายการผลิต เป็นผลให้ผลิตผลิตภัณฑ์มีราคาที่ถูกกว่าเดิม หน่วยจุลชีววิทยาแต่ละชนิดสามารถแบ่งตัวหรือถ่ายโอนข้อมูลทางพันธุกรรมได้ อย่างเช่นแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ไวรอยด์ พรีออน เชื้อรา สาหร่าย โปรโตซัว ล้วนเป็นเซลล์สิ่งมีชีวิต การเพาะเลี้ยงอาจทำให้เกิดการวิวัฒนาการได้ จึงต้องใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับความปลอดภัยของแต่ละประเทศ สำหรับการใช้งานของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ซึ่งเป็นรากฐานในการใช้ตัดต่อพันธุกรรม…