จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Microorganism, GMM) ให้มีความแตกต่างไปจากพันธุกรรมเดิม โดยสิ่งเกิดขึ้นกับพืชไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ เพื่อจะให้มีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ตามที่ต้องการ โดยการตัดแต่งดัดแปลงพันธุกรรมระดับจุลินทรีย์ ส่วนใหญ่จะนำมาใช้ในการแพทย์และด้านอุตสาหกรรม

By admin