GMOs เป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากการดัดแปลง DNA โดยมนุษย์ใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรมสร้างขึ้นมา สิ่งมีชีวิตนี้สามารถเป็น ได้ทั้งจุลินทรีย์ , พืช หรือ สัตว์ อาหารที่ได้จาก GMOs ส่วนมากในปัจจุบัน คือ จุลินทรีย์ และ พืช

ข้อดีของ GMOs

 • เป็นการพิสูจน์ข้อสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง Metabolism ในสิ่งมีชีวิต
 • ทำให้เกิดสายพันธ์ใหม่จาก 2 สายพันธุ์ ซึ่งไม่อาจสามารถผสมกันได้ทางธรรมชาติ
 • เลือกปรับปรุงคุณสมบัติได้โดยตรง
 • ทำให้เกิดธัญพืช ผัก หรือผลไม้ที่มีโภชนาการมากขึ้น รวมทั้งมีคุณค่าในเชิงพาณิชย์
 • มีประโยชน์อย่างกว้างขวางในวงการแพทย์
 • ควบคุมการผลิตได้ง่าย ให้ผลผลิตสูง มีความอดทนทนต่อสภาพแวดล้อม ช่วยลดการใช้สารเคมี

ข้อเสียของ GMOs

 • อาจทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมตามธรรมชาติหมดไป
 • มีความกังวลในเรื่องการถ่ายเทยีนออกสู่แวดล้อม
 • มีความกังวลในเรื่องสารพิษ
 • อาจมีการผลิตสารบางอย่างที่เป็นสารก่อโรค รวมทั้งมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
 • ทำให้เกิดการผูกขาดทางการตลาด เพียงไม่กี่บริษัท
 • ยังไม่สามารถพิสูจน์ความปลอดภัยได้ 100%

ทิศทางของ GMOs ในประเทศไทย

จากความกังวลที่เกี่ยวกับ GMOs ในการที่จะทำให้ความหลากหลายของพันธุกรรมในธรรมชาติลดลง ยังไม่รวมไปถึงการเกิดพันธุ์พืชแปลกๆ ถ้าเกิดความผิดพลาดในการเปลี่ยนถ่ายหน่วยพันธุกรรมแล้ว จะไม่อาจถ่ายหรือล้างกลับได้ มันจะคงอยู่รอดและแพร่พันธุ์ตลอดทุกชั่วอายุ ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมันจะกระจายไปทั่วโลกโดยไม่อาจควบคุมได้

ในอดีตประเทศไทยเคยมีการทดลอง GMOs มาแล้ว ทั้งในห้องปฏิบัติการณ์ และปลูกทดสอบภายนอกอาคาร ซึ่งยังขาดกฎหมายควบคุม เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการประท้วงอย่างรุนแรงทั้งจากคณะรวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทำให้รัฐบาล ในตอนนั้นได้ประกาศให้ประเทศไทยปลอดจากการปลูกพืช GMOs ยกเว้นนำมาปลูกเพื่อการศึกษาวิจัยในห้องทดลองเท่านั้น จนกระทั่งใน พ.ศ. 2553  ก็ยังไม่อนุญาตให้ปลูกพืช GMOs ในระดับแปลงทดลอง ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้การศึกษาเรื่อง GMOs ในประเทศไทย ก็คงยังอยู่แค่ในระดับงานวิจัย ไม่อาจแข่งขันกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่าง สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แม้กระทั่งประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน หากผู้ผลิตอาหารในไทยจะเป็นแต่ฝ่ายซื้อเทคโนโลยี แต่ในปัจจุบันประเทศไทยก็คงไม่อาจหลีกเลี่ยงให้อุตสาหกรรมอาหารปลอด GMOs ได้

การใช้ประโยชน์จาก GMOs มีมานานแล้ว โดยเฉพาะทางการแพทย์ที่ผลิตยาเพื่อมาใช้กับผู้ป่วย ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามจากกระแสความต้องการอาหาร รวมทั้งความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศและขนาดพื้นที่ปลูก การทดลอง GMOs อาจต้องนำกลับมาพิจารณาอย่างจริงจังอีกครั้ง และถ้าหากยังไม่บังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจังก็ยังไม่ควรอนุญาตให้มีการปลูกทดลอง  สรุปแล้ว รัฐบาลจะต้องมีการให้ความรู้ รวมทั้งความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อเนื่อง รวมทั้งต้องออกกฎหมายบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยการผลิต GMOs จะต้องผ่านขั้นตอนสามารถการันตีได้ว่า ปลอดภัยต่อทั้ง มนุษย์ สัตว์ สภาพแวดล้อม ซึ่งต้องยึดหลักการประเมินความเสี่ยง เป็นหลักในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

By admin