พืช GMOs ต้องใช้เทคนิคในการถ่ายฝากยีน โดยจะทำการส่งถ่ายสารพันธุกรรมจาก Gene จากภายนอกเข้าสู่ภายใน Cell ของพืช เพื่อเข้าแทรกตัวใน Genomeหรือ DNA ของพืช โดยที่ต้องการให้ Cell ของ พืชนั้นแสดง Genome ที่ต้องการและให้ถ่ายทอดไปยังสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของพืชชนิดนั้นๆอีกด้วย โดยจะเรียกได้ว่าเป็น Transgenic Plants

ในปัจจุบันการถ่ายฝากยีนจากภายนอกเข้าสู่พืช สามารถที่จะทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของ Cell หรือ Cell Group

สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีการหลักๆ คือ

การถ่ายฝากยีนโดยตรง (Direct Gene Transfer)

การถ่ายฝากยีนโดยใช้พาหะ (Vector-Mediated Gene Transfer)

By admin